E365: Verslumo įgūdžiai per 365 dienas

Paskelbė gerda - Pir, 01/06/2020 - 16:34
Projekto pavadinimas

E365: Antreprenerystė per 365 dienas. (E365: Entrepreneurship in 365 days)

Projekto kodas

2019-1-LV01-KA204-060354

Projekto vykdymo laikotarpis

2019-2022

Finansavimo šaltinis

Erasmus+ Strateginė Partnerystė

Koordinatorius
Apie projektą

Vystydami E365 projektą, projekto partneriai siekia plėtoti švietimo galimybes, pagrįstas būtinybe išplėsti antreprenerystės kompetencijas (pasitelkiant su tuo susijusius įgūdžius) ir puoselėti palankesnę verslumo kultūrą Europos Sąjungoje, naudojant E365 projekto rezultatus. Norima pabrėžti verslumo potencialą ekonominio indėlio, inovacijų ir darbo vietų kūrimo procese.
Pagal pasirinktus prioritetus E365 projektu siekiama palengvinti besimokančių suaugusiųjų ir besimokančiųjų, kurie labiausiai pažeidžiami arba kuriems gresia atskirtis, įgalinimą socialiniame ir profesiniame gyvenime, ugdant kritinio mąstymo, refleksyvumo ir įsivertinimo gebėjimus bei kitus įgūdžius, reikalingus verslumo kompetencijoms ugdyti tarp žemos kvalifikacijos suaugusiųjų.

Projekto tikslai

Pagrindinis šio projekto tikslas yra išplėsti ir plėtoti savarankiško mokymosi platformą, siekiant pagerinti suaugusiųjų švietimą šešiose projekto partnerių šalyse. Skatinamas besimokančiųjų suaugusių, kuriems gresia didelė atskirties rizika, priklausymo jausmas, pavyzdžiui, bedarbiai, kuriems sudaromos galimybės praktikuoti verslumo kompetencijas mokymosi aplinkoje, kuri natūraliai skatina pasitikėjimą savimi ir atsparumą.